Директор бібліотеки:


* Здійснює оперативне керівництво бібліотекою (ЦБС), забезпечує її високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний ровиток колективу.


* Діє від імені бібліотеки (ЦБС).


* Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.


* Користується правом розпорядження коштами.


* В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.


* Укладає угоди та контракти.


* Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.


Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.


* Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою (ЦБС) майна.

Організовує формування бібліотечного фонду.


* Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки (ЦБС) кваліфікованими кадрами, найкращого використання та досвіду працівників, створення безпеки і сприятливих умов праці.


Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам; заступнику директора, керівникам функціональних підрозділів бібліотеки (ЦБС).